Thursday, November 7, 2013

Bạn bè... Portland 2013

Từ trái qua: vợ chồng Tiết, vợ chồng Ngọc Nga (đứng phía sau), vợ chồng Sơn và vợ chồng Thức

Từ trái qua (hàng đầu): Tiết, vợ Thức, vợ Sơn. (hàng sau): Ngọc Nga và người thân của Tiết

Vợ chồng Thức ở phi trường Portland

No comments:

Post a Comment